osoblazska-enklavaOsoblažský výběžek leží v severovýchodní části ČR. Severní, východní a jižní strana území je ohraničena státní hranicí s Polskem (okolo 75%), západní okraj není dosud přesně stanoven, při čemž jeden z návrhů je železniční trať mezi Městem Albrechtice a obcí Třemešná. Odtud po silnici č. 458 na obec Vysoká-Bartultovice ke státní hranici.

Nabízí se hledisko hranic povodí řeky Osoblahy, nebo katastrální hranice obcí Vysoká, Liptáň, Slezské Rudoltice. K nim se řadí obce Dívčí Hrad, Bohušov, Rusín, Osoblaha a Slezské Pavlovice.

Velikost území je přibližně 10 x 10 km.

Na západní straně leží pahorkatina Jeseníků, která přechází do vroclavské ploché roviny. Lesní porosty leží na cca 2700 ha území a jsou převážně v majetku obcí. Hlavní plochu zaujímá zemědělská půda s vysokou kvalitou orné půdy. Zdroj povrchových vod zajišťují přítoky říček Prudnik a Osoblaha. Oblast je středně aridní, k čemuž přispěly odvodňovací technické úpravy provedené v nedávné minulosti.

Jen nepřesné údaje římských spisovatelů naznačují, že v prehistorické době bylo toto území pokryté hustým lesem pouze se strážním stanoviskem prehistorických lidí, kteří se na čas usídlili na dolním toku řeky Ossy. Byli to Keltové, později germánští Kvádové.

Do „opravdové„ historie vstoupila naše domovina teprve v 11. století n.l. V přehledu v tabulce jsou uvedeny dějiny Osoblažska v kontextu s dějinami Českého státu. Údaje uvedené v této tabulce jsou čerpány z časopisu Komenský, Soukromé sbírky historických materiálů a kroniky obce Bohušov.

HISTORIE REGIONU OSOBLAŽSKO HISTORIE ČESKÉHO STÁTU
Přibližně 2. – 5. století n.l.
Pobývali zde keltští Ossové a později germánští Kvádové. (Z archeolog. údajů římských spisovatelů). Po nájezdů Avarů zde zůstalo opuštěné území. Usazovali se v Čechách Markomani, na Moravě Kvádové,tzv. doba římská. cca 7.stol. Sámova říše. Říše zanikla nájezdy Avarů.
11. století
1037 – Německý císař Jindřich III. získal toto území vojenským tažením do Polska 1037 – Vláda Břetislava I. syna Oldřicha a Boženy. Do Čech proniká románský sloh.
13. století
1249 – Zdejší území bylo osídlováno zemědělci, které povolal Přemysl Otakar II z Vestfálska. Osídlením a správou země pověřil rytíře Herborta z Fulme, který postavil hrad, nazval jej Fullstein a skupince sídel v podhradí dal jméno Gottfriedsdorf ( dnešní Bohušov). Tímto začala německá kolonizace. 1249 – Vláda Václava I. Správou Moravy pověřil syna Přemysla Otakara II. – později krále českého – železného a zlatého.
14. století
Za vlády Karla IV. prvním českým králem, který získal císařskou korunu, se všemu lidu v celé zemi dařilo dobře. Panoval zde mír, blahobyt a pořádek.
15. století
1428 – Vadla zde husitská vojska a zdejší území zpustošila (stavby, kostely) 1428 – V České zemi probíhaly husitské války. Lidem se zde nedařilo dobře
16. století
1570 – Hrad Fullstein i jeho panství získal rod Sedlnických. Podhradí bylo přejmenováno na Fullstein (dnešní Bohušov) 1570 – V Čechách působilo hnutí Jednoty bratrské.
17. století
1620 – Sedlnický pán se přidal na stranu Moravských pánů a po jejich prohře mu byl zabaven celý majetek. Hrad a celé panství připadlo novému pánu, který byl na straně Habsburků
1649 – Hrad i s územím dobyli Švédové. Velice silně jej poškodili.
1620 -Proběhla bitva na Bílé hoře. Po porážce Moravanů museli Někteří lidé odejít ze země. Víš, jak se jmenoval jeden z nich? Říká se mu učitel národů
1649 – Vládl Ferdinand II. Habsburského, tzv. doba temna.
18. století
1744-1745 – Naše území bylo střídavě obsazováno Prusy a Rakušany. Po ukončení Válek Prusko – rakouských zůstalo Osoblažsko Rakouské a stalo se tak natrvalo pohraničím. 1740 – Vláda Marie Terezie, počala Války Prusko – rakouské
19. století
1848 – Bylo zdejšího obyvatelstvo osvobozeno od nevolnictví. 1855 ve Fullstejně byla postavena škola sloužící dodnes. 1848 -Vrcholí národní obrození čele s F. Palackým, J. Dobrovským a dalšími.
20. století
1918 – Naše území bylo přiděleno k Československu. Přišli zde noví čeští obyvatelé a obyvatelstvo zde bylo smíšené.
1938 – Zdejší kraj byl připojen k Německé říši.
1939 – Naše území se nazývalo Sudety. Čeští obyvatelé se téměř odsunuli a zůstali zde opět pouze Němci.
1945 – Obec osvobozena Rudou armádou, změna jména obce na Fulštejn.
1946 – Ukončeno vystěhování sudetských Němců z obce a okolí.
1947 – Dosídlování zdejšího území.
1918 – Konec I. svět. války. Rozpadlo se Rakousko-Uhersko,vznik Československa.
1938 – Kapitulace Československa po mnichovské zradě.
1939 – Protektorát Čechy a Morava. Obsazení pohraničí – Sudety.
1945 – Konec II. světové války.
1946 – Probíhá vysídlování sudetských Němců z pohraničí.

Od roku 1946 do roku 1948 se Osoblažsko dosídlovalo obyvatelstvem ryze českým. Přišli Češi z Valašska, Beskydska i z jiných koutů naší vlasti. Velkou a zásadní skupinu nového obyvatelstva utvořili volyňští Češi, kteří reemigrovali z Volyně (dnešní část Ukrajiny, okolo města Rovno). Vrátili se do vlasti téměř po sto letech. Tito lidé dali pevný a zdravý základ dnešnímu složení obyvatelstva, neboť mnozí z přistěhovalých po válce z Osoblažska za pár měsíců odešli opět do vnitrozemí (říkalo se jim zlatokopové). Volyňští Češi zde našli nový domov a jejich rodiny se zde usadily a žijí zde dodnes. V roce 1949 na se Osoblažsko přistěhovala také skupinka Řeků, kteří se zde také usadili.

Tato část Sudet byla vždy obývána Němci až do roku 1946, kdy na základě Benešových dekretů spojenými s reparacemi bylo veškeré původní německé obyvatelstvo vysídleno, proto současní obyvatelé Bohušova i celého Osoblažska nejsou původní, nýbrž dosídlení.