Návrh zadání územního plánu Bohušov

Schválená zpráva o uplatňování Územního plánu Bohušov za období od 01/2017 do 06/2021

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bohušov za 01/2017 – 06/2021

ÚP – textová část

I. základní členění území

I. 2 hlavní výkres územního plánu

I. 2a hlavní výkres vodního hospodářství

I. 2b hlavní výkres dopravní infrastruktury

I. 3 veřejně prospěšné stavby a opatření

II. 1 koordinační výkres

II. 2 výkres širších vztahů

II. 3 předpokládaní zábory půdního fondu