Pravidla používání www.bohusov.eu

Internetové stránky www.bohusov.eu jsou provozovány obecí Bohušov. Obec Bohušov je majitelem, pořizovatelem a provozovatelem internetových stránek www.bohusov.eu (dále jen www.bohusov.eu) a je v souladu s právními předpisy České republiky oprávněna k jejich šíření.

Obec Bohušov vydává tato pravidla a podmínky (dále jen Pravidla) pro používání www.bohusov.eu

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání www.bohusov.eu se řídí těmito Pravidly. Tyto Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví www.bohusov.eu (dále jen Uživatelé). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele přístupných přes www.bohusov.eu a jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek dostupných přes www.bohusov.eu

Používáním internetových stránek www.bohusov.eu prohlašujete, že jste porozuměli a souhlasíte s těmito podmínkami používání. Obec Bohušov si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit či aktualizovat a proto doporučujeme, abyste si při každé návštěvě ověřili, že s jejich zněním souhlasíte.
Obec Bohušov může kdykoliv změnit obsah i způsob fungování internetových stránek www.bohusov.eu a omezit jejich dostupnost (ať už jako celku nebo vybraných součástí) všem návštěvníkům obecně i jednotlivě vybraným uživatelům.

AUTORSKÁ PRÁVA A ŠÍŘENÍ OBSAHU SERVERU www.bohusov.eu

Obsah internetových stránek www.bohusov.eu na adrese www.bohusov.eu, adresách s touto doménou souvisejících a na dalších internetových serverech, kam tento obsah dodává obec Bohušov, je majetkem obece Bohušov či držitele licence na tento obsah a je chráněn autorským právem i jinými příslušnými právními předpisy. Obsahem se rozumí například články, tabulky, grafy, nástroje, kalkulátory a další veřejně přístupné či heslem chráněné nástroje na www.bohusov.eu.
Obsah www.bohusov.eu a jednotlivé nástroje, jež tvoří součást www.bohusov.eu, nesmí třetí strana bez předchozí písemné dohody využívat pro svou výdělečnou činnost či je nabízet svým klientům jako své vlastní. Dále je zakázáno zpracovávat, upravovat a zasahovat do obsahu stránek www.bohusov.eu.

Máte oprávnění používat dokumenty z tohoto serveru za předpokladu, že:

  1. všechny kopie budou zahrnovat níže uvedenou doložku o autorských právech
  2. použití těchto dokumentů ze serveru www.bohusov.eu je určeno pouze pro informativní, nekomerční nebo osobní účely a tyto dokumenty nebudou zkopírovány ani vystaveny v žádném síťovém počítači ani vysílány v žádném druhu média
  3. dokumenty nebudou žádným způsobem upravovány. Použití za jiným účelem je trestné podle občanského nebo trestního práva.

Tento obsah může být zobrazován, reformátován a tištěn pouze pro osobní nekomerční potřebu a uživatel souhlasí s tím, že tento obsah nebude dále šířit, reprodukovat, rozesílat, jinak distribuovat, prodávat, publikovat, vysílat či jinak poskytovat dalším osobám bez předchozího písemného (e-mailového) svolení.
Podmínkou v tomto případě je, že na šířeném materiálu bude uveden zdroj zprávy, jeho součástí bude formulace Šířeno se svolením majitele serveru www.bohusov.eu, a budou zachována veškerá označení autorských i dalších práv způsobem, jaký je použit na serveru www.bohusov.eu.

obec Bohušov si vyhrazují právo využít názory uživatelů, veřejně uvedené u článků, diskuzí a na jiných veřejně přístupných místech www.bohusov.eu.

ETICKÁ PRAVIDLA

Je zakázáno přenášet nebo zasílat na versasys nebo z tohoto webového serveru jakékoliv nezákonné či jiné materiály, které porušují jakýkoliv zákon.

PŮVOD INFORMACÍ

Server www.bohusov.eu obsahuje fakta, analýzy, názory a doporučení jednotlivců a organizací, které odpovědní pracovníci společnosti obec Bohušov považují pro uživatele serveru za zajímavé. Veškeré informace na stránkách www.bohusov.eu musí proto být vztahovány k okamžiku jejich prvotního zveřejnění. Vzhledem k rizikům, která s sebou elektronická distribuce informací nese, může při přenosu informací dojít ke zpoždění, nepřesnosti či změně obsahu, za kterou obec Bohušov nezodpovídá.

ÚPLNOST A AKTUALIZOVÁNÍ INFORMACÍ

Provozovatel vyvíjí maximální úsilí, aby informace na www.bohusov.eu byly aktuální a proto jsou pravidelně upravovány a kontrolovány. I přesto Provozovatel nemůže zaručit nepřetržitou přesnost, správnost a aktuálnost veškerého jejich obsahu. Informace uveřejňované na www.bohusov.eu jsou základní informace o nabídce řešení, produktů, služeb a aktivit Provozovatele, které mají obecný informativní charakter. Pro úplné a nejaktuálnější informace o specifických řešeních, produktech, službách a aktivitách Provozovatele kontaktujte prosím vždy Provozovatele prostřednictvím mailu nebo telefonicky (viz. sekce kontakty).

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUK

Každý uživatel vstupuje na www.bohusov.eu a používá je na vlastní riziko.
Provozovatel je odpovědný za vlastní obsah, který umísťuje a udržuje k dispozici pro užívání na internetových stránkách v rámci www.bohusov.eu. Provozovatel není odpovědný za cizí obsah, k němuž pouze zprostředkovává přístup. Provozovatel dále není odpovědný za cizí obsah umístěný v rámci www.bohusov.eu, pokud mu tento obsah není znám, nebo pokud pro něj není technicky možné a únosné jeho užívání zabránit.

Informace, software, produkty, řešení a služby poskytované na stránkách www.bohusov.eu jsou poskytovány bez záruk jakéhokoli druhu, všetně záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Závazky obec Bohušov k jejím řešením, produktům a službám jsou určeny výhradně obchodními smlouvami mezi obec Bohušov a konkrétním objednatelem a žádný obsah tohoto webu nemůže být vykládán jako změna těchto smluv.

Provozovatel může na tomto webu kdykoliv a bez předchozího upozornění provádět změny informací, včetně změny řešení, produktů, služeb a cen.

obec Bohušov neodpovídá za jakékoliv škody, ať už přímé nebo nepřímé, vzniklé v souvislosti s užíváním serveru www.bohusov.eu, ani za škody vzniklé z důvodu částečné či úplné nefunkčnosti serveru www.bohusov.eu.

Obec Bohušov ani její dodavatelé nezaručují vhodnost informací publikovaných na stránkách www.bohusov.eu pro jakýkoli účel. Všechny tyto informace jsou poskytovány bez jakékoli záruky. Obec Bohušov a její dodavatelé se zříkají všech záruk a podmínek týkajících se informací, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek vztahujících se k obchodním procesům a vhodnosti pro určitý účel, vlastnických práv a neporušení smlouvy. Obec Bohušov není v žádném případě odpovědná za žádné škody, tudíž ani za škody vzniklé následkem ztráty použitelnosti, dat nebo zisku.

Obec Bohušov neodpovídá ani neručí za pravdivost, obsah ani formu reklamy, uveřejněné na serveru www.bohusov.eu a neručí ani za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy zveřejněny na serveru www.bohusov.eu.

ODKAZY NA WEB www.bohusov.eu

Můžete vytvářet odkazy na tento web, musíte však dodržovat všechny relevantní zákony a následující pravidla:

  • Odkazy mohou na stránky www.bohusov.eu pouze odkazovat, nesmí je replikovat.
  • Stránky, z nichž odkaz míří, neprezentují nepravdivé informace o produktech a službách obece Bohušov.
  • Stránky, z nichž odkaz míří, nevytvářejí prostředí prohlížeče či okraje okolo obsahů www.bohusov.eu.
  • Stránky, z nichž odkaz míří, nenaznačují, že obec Bohušov schvaluje jejich obsah nebo produkty a služby na nich uváděné.
  • Stránky, z nichž odkaz míří, neprezentují nejednoznačně vztah k obeci Bohušov.
  • Stránky, z nichž odkaz míří, nepoužívají logo obce Bohušov bez předchozího schválení obecí Bohušov.
  • Stránky, z nichž odkaz míří, nemají obsah, který by mohl být vykládán jako protizákonný, neetický, urážlivý nebo kontroverzní, a obsahují pouze informace vhodné pro všechny věkové skupiny.

ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Odkazy na webové servery třetích stran jsou na tomto webu uváděny pouze pro vaše pohodlí. Jestliže tyto odkazy využijete, opustíte web www.bohusov.eu. Obec Bohušov nepřezkoumávala žádnou z těchto webových stránek třetích stran, není zodpovědná za žádnou z těchto webových stránek ani jejich obsah a nemá na ně vliv. Tyto webové stránky nepodléhají schválení obce Bohušov. Jestliže se rozhodnete navštívit kteroukoli z webových stránek třetích stran, na které www.bohusov.eu odkazuje, jednáte tak výhradně na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.

DISKUSNÍ SKUPINY

Obec Bohušov může monitorovat nebo kontrolovat kterékoliv části webového serveru, kam uživatelé přenášejí nebo zasílají své názory nebo kde komunikují výhradně mezi sebou, včetně, ale bez omezení, diskusních skupin či jiných uživatelských fór, a obsah jakéhokoliv z takových sdělení. Obec Bohušov nenese žádným způsobem odpovědnost v souvislosti s obsahem jakéhokoliv takového Sdělení, ať už by měla taková odpovědnost vzniknout na základě zákonů týkajících se autorských práv, ochrany před pomluvami, ochrany soukromí, na základě zákonů proti pornografii či jiným způsobem. Obec Bohušov si ponechává právo odstranit zprávy, které obsahují jakýkoliv materiál, který by obec Bohušov považovala za urážlivý, neslušný, neetický nebo jinak nepřijatelný.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všechny okolnosti užívání těchto stránek, které nejsou v těchto Podmínkách výslovně uvedeny, se řídí platným právním řádem České republiky.

Tato Pravidla jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění Pravidel do zápatí internetových stránek Provozovatele.
Tyto Pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Provozovatel je oprávněn Pravidla měnit kdykoliv. Provozovatel oznámí změnu Pravidel upozorněním na internetových stránkách Portálu. Souhlas s novým zněním Pravidel vyjádří Uživatel tím, že bude tento Portál nadále používat.

V případě rozporu české a jiných jazykových verzí na internetových stránkách www.bohusov.eu je rozhodující verze česká.